Obsah

Investice

Věstník

V této rubrice bychom Vás rádi informovali o připravovaných akcích a projektech v naší obci a dále o již realizovaných investicích.

♦Realizované projekty♦

ROK 2018

Stezka Nevratice - Chomutice

Vznik stezky pro pěší a cyklisty, která vede podél vytížené pozemní komunikace 327 II vedoucí z Nevratic do Chomutic. Jednali jsme s vlastníky pozemků o možnosti spolupráce při vybudování stezky. Zároveň byla vypracována projektová dokumentace, která dala přesný rozměr stezce.

Výsledkem dlouhodobé přípravy projektu a jednání bylo podání žádosti o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydané stavebním úřadem v Hořicích v listopadu 2017.

Dne 15.1.2018 jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Dotace od SFDI byla schválena. V srpnu 2018 se začala výstavba. Dokončení stavby 31.10.2018. Zhotovitel stavební firma M-Silnice, a.s..sfdi

Kompostéry pro občany

Ve spolupráci s Mikroregionem Podchlumí, kde jsme členem, byla v květnu 2017 vypracována a podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů do domácností. V březnu 2018 byla naše společná žádost schválena. Kompostéry byly dodány občanům  koncem června 2018.

Oprava staré hasičárny

Máme nachystaný projekt na kompletní opravu staré hasičárny na návsi. Na tuto akci jsme požádali o dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého kraje - Program obnovy venkova. Výsledky dotace byly vyhlášeny v květnu 2018. 

-žádost o dotaci byla zamítnuta

Heraldické symboly - znak a vlajka obce

V roce 2017 proběhla v naší obci ankta o výběr návrhu podoby znaku obce Nevratice. Po schválení výsledného znaku zastupitelstvem obce byla podána žádost o schválení symbolů naší obce Výboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Žádost byla schválena. 

Napouštění rybníka

Dne 24.11.2014 bylo požádáno o územní souhlas a v únoru byl vydán. Projektová dokumentace pro stavební povolení je dokončena. Dne 2.7.2015 byla podána žádost o stavební povolení. Chybělo vyjádření Povodí Labe, které ho vydalo až v říjnu. Stavební povolení bylo vydáno v prosinci 2015.

Dne 31.5.2016 jsme podali žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí. Tato žádost nám bohužel nevyšla.

V říjnu 2016 jsme proto podali další žádost do jiné prioritní osy Ministerstva životního prostředí. V případě přidělení dotace by měla realizace začít v roce 2017 výběrovým řízením na dodavatele.

ŽÁDOST O DOTACI BYLA ZE STRANY POSKYTOVATELE DOTACE ZAMÍTNUTA.

Budeme hledat další řešení profinancování této investice.

ROK 2017

Zřízení chodníku

Na zřízení chodníku vedoucího od čp. 6 ke staré hasičské zbrojnici na návsi. V lednu 2017 byla podána žádost o dotaci z Fondu dopravní infrastruktury ČR. Zveřejnění příjemců dotací proběhlo v červnu.sfdi

Dotace byla schválena.

Výstavba chodníku byla realizována v měsících září - listopad 2017.

 

Realizováno za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury

Nové veřejné osvětlení

Byl vybrán zhotovolitel realizace akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Nevratice". Firma Michal Drahokoupil, Klamoš. Na zakázku byla uzavřena smlouva o dílo. Realizace zakázky listopad - prosinec 2017. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti (náklady na podklady pro dotaci) byla akce realizována z vlastních prostředků. Investice dokončena v prosinci 2017.

...další

Pro sportovní nadšence byl pořízen - stůl na stolní tenis

a pro naše nejmenší:

dětské hřiště - kolotoč až 5 dětí + lezecká věž pro malé děti realizace září - říjen 2017

 

ROK 2016

Oprava chodníku a zřízení chodníku

Na opravu chodníku jsme v prosinci 2014 zažádali o dotaci z Královéhradeckého kraje. Dne 13.3.2015 jsme zahájili výběrové řízení na veřejnou zakázku. Bohužel dotaci jsme neobdrželi, proto bylo výběrové řízení zrušeno.

V lednu 2016 byla podána společná žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotace by měla činit až 85% způsobilých výdajů.

Ze žádosti nám byla vyřazena část zřízení nového chodníku, protože navržený chodník nebyl minimálně 1,5 m široký. Dotaci jsme tedy obdrželi jenom na opravu chodníku.

Realizace byla ukončena v září 2016.

Realizováno za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury

SFDI

Oprava místních komunikací II

V roce 2016 jsme dále pokračovali v opravách místních komunikací. Jednalo se o tři komunikace v obci Nevratice. Na akci jsme obdrželi dotaci od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 50 %. Oprava komunikací probíhala od července do srpna 2016.

Součástí projektu bylo i pořízení 6 ks litinových laviček a 3 ks betonových odpadkových košů.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

ke stažení

logo

 

ROK 2015

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE

V červenci 2014 byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu obecního majetku poškozeného povodní v roce 2013. Předmětem plánované akce je oprava místních komunikací na p.č. PK 518/1, KN 519/1 a KN 519/2 kú Nevratice, které byly při povodních zatopeny.

Vzhledem k pozdějšímu zveřejnění výsledků přidělení dotace, byla akce zahájena dne 24.11.2014. V roce 2014 byly tedy pouze osazeny obrubníky a uliční vpustě. Asfaltový povrch je dokončen, stavba předána.

30.6.2015 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka a komunikace byly zkolaudovány. Poté byla zaslána závěrečná zpráva o realizaci akce na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Realizováno za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj

MMR

NÁKUP  KONTEJNERU

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

logo

kontejner

 

 

ROK 2012

 

 

PERGOLA

cedule

 

PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE

cedule

 

ZELEŇ

cedule