Obsah

Svoz odpadu

  Obec Nevratice je zapojena do systému EKO-KOM tříděný odpad. Na směsný odpad má každý poplatník k dispozici buď popelnici nebo pytle o velikosti 60 l až 110 l. Směsný odpad je odvážen firmou Marius Pedersen 1x za 14 dní ve středu  liché týdny.

  Na návsi jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad - sklo, papír, PET lahve. Plasty z domácnosti, nápojové kartony a kovy se shromažďují do plastových pytlů k tomu určených, které je možné si vyzvednout na obecním úřadu v úředních hodinách. Tyto pytle po naplnění dovézt na náves ke staré hasičské zbrojnici. Vývoz kontejnerů a pytlů je objednáván dle potřeby.

CENÍK  PYTLŮ  
pytel na směsný odpad 60 l      60,- Kč
pytel na směsný odpad 110 l     80,- Kč
žlutý pytel na plasty     zdarma
oranžový pytel na nápojové kartony     zdarma
šedý pytel na plechovky            zdarma

 

  Rostlinné zbytky z domácnosti a zahrady mohou občané dovézt na komunitní kompostoviště, a to v období od 1.1. do 31.12.


  Svoz nebezpečného odpadu (obaly od barev, ředidel, ...) je prováděn 2x do roka autorizovanou firmou. O svozu jsou poplatníci informováni na úřední desce a obecním rozhlasem.

  Velkoobjemový odpad je prováděn 1x ročně.

  Systém nakládání s komunálním odpadem a místní poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznými vyhláškami obce Nevratice.

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018